Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Zagreb, 5. 2. 2018.

 

Heinzelova 88, Zagreb

-----------------------------------------------------------------------------------

Broj: 742/18

Na temelju članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17), odobrenja Plana specijalizacija za 2017. godinu izdanog od Ministarstva zdravstva, Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15.) i članka 29. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, ravnateljica objavljuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika

iz hitne medicine - 2 izvršitelja

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. 

Opći uvjeti:

zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, završen Medicinski fakultet - doktor medicine;

odobrenje za samostalan rad.

Pristupnici trebaju dostaviti sljedeće:

 1. prijavu (obavezno navesti adresu elektroničke pošte),
 2. životopis,
 3. presliku važeće osobne iskaznice,
 4. presliku diplome o završenom fakultetu,
 5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama),
 7. dokaz o stažu (potvrda nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju).
 8. presliku odobrenja za samostalan rad,
 9. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 10. presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
 11. presliku nagrada za vrijeme studija,
 12. presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 13. presliku objavljenih radova i preslike radova,
 14. presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Preslike mogu biti neovjerene.

Pristupnici su dužni u prijavi navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena i broj telefona dostupnosti.

Ukoliko pristupnik uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (npr. presliku vjenčanog lista).

Povjerenstvo za izbor specijalizanta može zatražiti provedbu psihološkog testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Zavoda objaviti Listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Zavoda (www.hitnazg.hr), a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte.

Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15.).

Odluka o izboru specijalizanata biti će objavljena na oglasnoj ploči Zavoda i na mrežnoj stranici Zavoda (www.hitnazg.hr) najkasnije u roku 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Zavod pridržava u cijelosti ili djelomično pravo poništenja ovog natječaja bez obrazloženja.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama putem pošte ili neposredno preko pisarnice na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb, s naznakom „natječaj za specijalizaciju“.

 

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

Broj posjeta355035

Trenutno 82 korisnika online